Pravidla

Pravidla

Abychom zajistili, že používání webových stránek partversal.cz bude pro všechny pohodlné, kvalitní a bezpečné, poskytujeme následující podmínky používání. Doporučujeme vám, abyste si je přečetli dříve, než začnete prohlížet nebo nakupovat v našem e-shopu. 

Tato pravidla se skládají z Podmínek používání a Pravidel nákupu. 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK partversal.cz

 1. O partversal.cz

  1. partversal.cz je online obchodní platforma ("webová stránka"), která spojuje prodejce použitých a nových dílů pro osobní a nákladní automobily a motocykly ("prodávající") a kupující těchto dílů ("kupující").

  2. Autorská práva partversal.cz patří společnosti UAB "Recaras" (dále jen Poskytovatel služeb), kód společnosti 303309407, adresa Zietelos g. 3, Vilnius, LT-03202, zapsané v rejstříku právnických osob Litevské republiky.

  3. Poskytovatel služeb umožňuje prodávajícímu poskytovat a zákazníkovi nakupovat zboží zobrazené na webových stránkách, ale prodávané zboží ("zboží") není jeho vlastnictvím. Prodávající odpovídá za bezpečnost a zákonnost všech informací týkajících se Zboží a zobrazených na Webových stránkách.

  4. Zveřejňovat a prodávat produkty na webových stránkách partversal.cz mohou pouze fyzické a právnické osoby, které si zakoupily doplňkový balíček pro správu systému ReCar, čímž se zaručují, že prodávající přebírají veškerou odpovědnost stanovenou v těchto pravidlech.

 2. Obecná ustanovení

  1. Tyto podmínky používání (dále jen "podmínky používání") se vztahují na používání platformy elektronického obchodu www.partversal.cz.

  2. Osoba, která navštívila webové stránky, prohlédla si nebo uložila zboží, informace nebo jakoukoli jinou formou využila služeb webových stránek, se považuje za uživatele webových stránek (dále jen "uživatel"), a to i v případě, že se nerozhodla pro koupi a nestala se kupujícím webových stránek (dále jen "kupující"). 

  3. Všichni uživatelé jsou povinni přijmout tyto Podmínky používání. Pokud osoba nesouhlasí s jedním nebo více body těchto pravidel, neměla by Stránky procházet ani jinak používat.

  4. Správce webových stránek má právo jednostranně měnit poskytované služby, informace a další podmínky, jakož i jakákoli ustanovení smluvních podmínek. Aktuální verze Podmínek je k dispozici na Stránkách. Používání Webových stránek osobami po změně Pravidel se považuje za automatický souhlas s aktualizovanými Pravidly.

  5. Tyto podmínky nijak neomezují práva uživatelů vyplývající ze zákonů a předpisů Litevské republiky.

  6. Souhlas s dodržováním obchodních podmínek partversal.cz je vyjádřen v elektronické podobě. Poskytovatel služby se řídí právem Litevské republiky a ustanoveními právních předpisů Litevské republiky (včetně občanského zákoníku, zákona o ochraně práv spotřebitelů, zákona o právní ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů).

 3. Registrace uživatele

  1. Uživatelé se mohou na partversal.cz zaregistrovat a vytvořit si vlastní účet pro snadnější používání webových stránek, ale nákupy mohou provádět i neregistrovaní uživatelé.

  2. Poskytovatel služeb má právo pozastavit nebo ukončit registraci uživatele, zablokovat jeho profil a odmítnout mu poskytovat své služby, pokud:

   1. Uživatel uvede nepřesné, nesprávné nebo zavádějící informace;

   2. Poskytovatel služeb má důvod se domnívat, že se tak stalo.

  3. Za bezpečnost svých přihlašovacích údajů odpovídá uživatel.

 4.  Práva duševního vlastnictví

  1. Všechny fotografie Zboží zveřejněné na Stránkách jsou duševním vlastnictvím Prodávajících.

  2. Prodejci nesmějí používat fotografie nalezené na internetu, ve fotobankách nebo jinde, které pořídili jiní. Umístěním inzerátu na stránky prodejci potvrzují, že veškerá autorská práva k fotografiím patří jim.

  3. Jakékoli kopírování, šíření a/nebo jiné použití obsahu webových stránek uživateli bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele služeb a/nebo bez dodržení těchto smluvních podmínek představuje porušení autorských a jiných práv, které je trestné podle zákonů Litevské republiky.

 5. Práva a povinnosti poskytovatele služeb

  1. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil řádné fungování webových stránek a zajistil jejich nepřetržitý a bezporuchový provoz. 

  2. Poskytovatel služeb má právo kdykoli provést změny webových stránek a jejich funkcí, jakož i poskytovaných služeb s cílem zlepšit fungování webových stránek a maximalizovat peníze uživatelů.

  3. Poskytovatel služeb má právo využít třetí strany a/nebo na ně postoupit svá práva a povinnosti bez předchozího upozornění.

  4. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za výpadek webových stránek, selhání doručovacího systému nebo jiné okolnosti způsobené vyšší mocí.

  5. Poskytovatel služeb má právo ukončit provoz webových stránek.

  6. Poskytovatel služeb může ukončit nebo omezit přístup uživatele na webové stránky bez předchozího upozornění, pokud:

   1. je povinná v případech stanovených zákony a jinými právními předpisy Litevské republiky nebo v souladu s požadavky příslušného orgánu;

   2. je to nezbytné k ochraně práv a oprávněných zájmů poskytovatele služeb nebo třetích stran;

   3. Uživatel způsobil nebo může způsobit ohrožení bezpečnosti ostatních uživatelů webových stránek, webových stránek nebo jejich pověsti;

   4. při údržbě a aktualizaci Webových stránek, které vyžadují taková omezení pro Uživatele.

 6. Povinnosti kupujících a prodávajících

  1. Souhlasem s Podmínkami používání partversal.cz a Pravidly nákupu (dále jen "Pravidla") se kupující zavazuje:

   1. neporušovat ani neporušovat žádná ustanovení zákona, práva třetích stran, pravidla partversal.cz;

   2. nepoužívat partversal.cz, pokud Uživatel není způsobilou fyzickou osobou, která dosáhla plnoletosti, jejíž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena soudním rozhodnutím a která má plné oprávnění a práva k uzavírání a provádění transakcí, nebo pokud je na základě těchto Podmínek používání pozastaveno právo Uživatele používat partversal.cz;

   3. zaplatit dlužnou částku za nákup včas, pokud neexistuje závažný důvod, proč tak neučinit (např. prodávající změnil popis výrobku, výrobek byl prodán, technické chyby vedly k nesprávným informacím v popisu výrobku nebo kupující nemůže kontaktovat prodávajícího);

   4. vyzvednout zboží zaplacené nebo rezervované prostřednictvím partversal.cz včas, ve lhůtě uvedené v bodě 8;

   5. před zakoupením produktu si pečlivě přečtěte všechny informace uvedené v inzerátu o prodávaném produktu, jeho konečné ceně, daních a dalších informacích a v případě nejasností nebo dotazů se dodatečně obraťte na zástupce partversal.cz;

   6. upozornit poskytovatele služeb, pokud prodávající řádně neplní své smluvní povinnosti nebo jinak porušuje práva nebo zákonné požadavky kupujícího;

   7. plnit další povinnosti kupujícího stanovené právními předpisy Litevské republiky.

  2. Přijetím podmínek používání partversal.cz se prodávající zavazuje:

   1. neprodávat padělané zboží, nenabízet zboží, které bylo vyrobeno nebo dovezeno na území Litevské republiky v rozporu s právy duševního vlastnictví k ochranným známkám, jinak neporušovat práva duševního vlastnictví třetích stran (včetně autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k průmyslovým vzorům, patentům atd.) nebo práva jiných třetích stran;

   2. prodávat pouze kvalitní zboží, které bylo legálně zakoupeno a které odpovídá popisu v inzerátu, a pouze zboží, které je skutečně skladem. Odpovídat za případné vady kvality zboží nebo jiné neshody v souladu s těmito Pravidly a/nebo právními předpisy. Veškeré reklamace vad zboží, nedostatečných informací o zboží nebo jiných nesrovnalostí či nesrovnalostí je třeba adresovat přímo Prodávajícímu;

   3. včas připravit zboží k odběru nebo převzetí, ledaže by existoval závažný důvod, proč tak neučinit, jako je porušení nebo neplnění smluvních povinností Kupujícím nebo dalších podmínek uvedených v Inzerátu, nebo Kupující není k zastižení;

   4. nemanipulovat s cenou zboží, nenarušovat prodej ostatních prodávajících jakýmikoliv prostředky;

   5. nepodnikat žádné kroky, které by mohly ohrozit systém hodnocení zákazníků a prodeje;

   6. nepoužívat kontaktní údaje kupujících k jiným účelům než k prodeji, nákupu nebo odeslání zboží;

   7. plnit další povinnosti prodávajícího stanovené právními předpisy Litevské republiky.

  3. Uživatelé (kupující i prodávající) se také zavazují:

   1. nepředávat účet nebo přihlašovací údaje uživatele partversal.cz třetím osobám a zajistit důvěrnost a bezpečnost těchto údajů;

   2. nepodnikat žádné kroky, které by ohrozily bezpečnost webových stránek partversal.cz a jejich databáze, nešířit informace obsahující viry nebo jiné počítačové programy či soubory, které mohou narušit normální fungování partversal.cz, být umístěny na jiných počítačích a způsobit tak škodu jiným uživatelům, poskytovatelům služeb nebo jejich majetku, nebo narušit používání partversal.cz nebo vašeho počítače;

   3. nevytvářet ani neduplikovat služby poskytované partversal.cz za žádným účelem, nezveřejňovat ani nenahrávat žádné reklamy, řetězové dopisy ani dále neprodávat zakoupené zboží;

   4. nepoužívat partversal.cz k nezákonným činnostem nebo podvodům, nenabízet ke koupi zboží, jehož prodej je zakázán nebo omezen;

   5. dodržovat ostatní ustanovení a povinnosti těchto Podmínek používání;

   6. nahradit poskytovateli služeb veškeré ztráty, které mu vzniknou, pokud tyto ztráty způsobí uživatel.

 7. Požadavky na umístění reklamy

  1. Za účelem zveřejnění inzerátů se prodávající zavazuje stát se uživatelem systému pro správu a prodej použitých dílů ReCar za pevný poplatek podle samostatného dodatku ke smlouvě.

  2. Zveřejněním inzerátu na partversal.cz se prodávající zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky, požadavky právních předpisů, poctivé obchodní praktiky a zavazuje se:

   1. zveřejňovat inzeráty pouze v příslušných a určených kategoriích inzerátů partversal.cz;

   2. poskytovat přesné, jasné, úplné a pravdivé informace o prodávaném produktu a neposkytovat žádné informace, které jsou diskriminační, hanlivé nebo jinak porušují zákon;

   3. správně a poctivě stanovit spravedlivou a objektivní cenu výrobku a neuvádět cenu výrobku, která se liší od ceny uvedené v klíčových informacích o výrobku, nebo cenu, která neodpovídá skutečné tržní hodnotě. Cena v inzerátu musí být stejná jako na faktuře vystavené kupujícímu;

   4. nezveřejňovat v komentářích k inzerátu jiné zboží nebo služby než ty, které jsou uvedeny v hlavních informacích inzerátu;

   5. nahrajte jasné a kvalitní fotografie zobrazující pouze nabízený produkt a vynechte z fotografií loga a jiné grafické obrázky nebo nápisy. Je zakázáno nahrávat fotografie bez souhlasu autora nebo jiného oprávněného vlastníka fotografie (např. zveřejňovat fotografie výrobku, který jste jednoduše našli na internetu);

   6. Nezveřejňujte odkazy na jiné webové stránky.

  3. Zveřejněné inzeráty uživatelů partversal.cz lze najít ve vyhledávání partversal.cz podle klíčového slova nebo kategorie během několika minut po nahrání inzerátu. V případě poruchy partversal.cz nebo z důvodu jiných přirozených technických potíží si však Poskytovatel služby vyhrazuje právo považovat Inzerát za včasný, pokud se ve vyhledávači objeví nejpozději 24 hodin po jeho nahrání.

  4. Pozice umístěné reklamy ve výsledcích vyhledávání může být ovlivněna obsahem reklamy, jejím názvem, hledanými výrazy, cenou produktu, recenzemi a hodnocením a dalšími faktory.

 8. Registrace a účast kupujících Parts.Lt 

  1. Za účelem nákupu zboží a pohodlnějšího používání partversal.cz se kupující může, ale nemusí, zaregistrovat a vytvořit si osobní účet na partversal.cz. To se provede vyplněním registračního formuláře v elektronické podobě a uvedením základních osobních údajů. Kupující se zavazuje uvést o sobě pravdivé, přesné a úplné údaje. V případě poskytnutí nepravdivých, nepřesných nebo neúplných informací nebo v případě, že má poskytovatel služeb důvod se domnívat, že takové informace byly poskytnuty, má poskytovatel služeb právo pozastavit nebo ukončit registraci kupujícího, zablokovat profil kupujícího a/nebo odmítnout poskytovat kupujícímu své služby.

  2. Kupujícímu jsou poskytnuty přihlašovací údaje (přihlašovací jméno, které si kupující sám vytvoří, a heslo), pomocí kterých se může přihlásit na partversal.cz a využívat poskytované služby. Kupující odpovídá za bezpečnost svých přihlašovacích údajů a za všechny úkony, které se svými přihlašovacími údaji provádí.

  3. Kupující po registraci používá partversal.cz zdarma.

  4. Po vložení zboží do košíku musí kupující za zboží zaplatit způsoby uvedenými v Pravidlech, aby byla nákupní transakce dokončena.

  5. Po dokončení nákupní transakce obdrží kupující automatickou pozvánku, aby zhodnotil celkový dojem z nakupování na partversal.cz.

  6. Pokud se heslo kupujícího stalo známým třetím osobám, musí si ho kupující neprodleně změnit.

  7. Kupující souhlasí s tím, že poskytovatel služeb neodpovídá za dostupnost jiných webových stránek a za úplnost, přesnost, reklamu, produkty nebo jiný materiál na nich obsažený.

 9. Používání souborů cookie

  1. Webové stránky partversal.cz používají soubory cookie. Používají se výhradně za účelem umožnit správci webových stránek identifikovat jedinečný počítač uživatele a tím zlepšit poskytované služby. Soubory cookie usnadňují a zjednodušují prohlížení stránek a neshromažďují žádné další informace o počítači Uživatele ani žádným jiným způsobem. 

  2. Uživatel si může kdykoli prohlédnout používané soubory cookie a zrušit je nebo souhlasit s jejich používáním v prohlížeči svého počítače.

 10. Zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s pravidly uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů partversal.cz, s nimiž se doporučujeme seznámit před zahájením prohlížení webových stránek.

  2. Poskytovatel služeb se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne třetím osobám.

PRAVIDLA NÁKUPU

 1. Obecná ustanovení

  1. Tento nákupní řád ("nákupní řád") se vztahuje na jakoukoli smlouvu o prodeji zboží uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím ("smlouva"). Doporučujeme všem Kupujícím a Prodávajícím, aby se s těmito Pravidly nákupu seznámili před podáním objednávky. Má se za to, že Kupující automaticky souhlasí s Pravidly nákupu a Zásadami ochrany osobních údajů dokončením své objednávky na online nákupní platformě partversal.cz. 

  2. Tento nákupní řád stanoví všeobecné podmínky kupních a prodejních smluv uzavíraných společností partversal.cz a tvoří nedílnou součást těchto smluv.

  3. Ustanovení těchto pravidel pro zadávání veřejných zakázek neomezují a v žádném případě nemohou být vykládána jako omezení práv kupujících podle právních předpisů Litevské republiky.

 2. Smlouva o objednání zboží

  1. Prodávající uzavírá s kupujícím smlouvu o prodeji zboží uvedeného v inzerátu. Tato smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Kupující zaplatí za zboží vložené do elektronického nákupního košíku partversal.cz.

 3. Platba

  1. Zákazník zaplatí poskytovateli služeb za zakoupené zboží (nebo zboží). Poskytovatel služeb zajistí dodání zboží kupujícímu následující pracovní den po obdržení objednávky.

  2. Při nákupu v Litvě může kupující za zboží zaplatit:

   1. v hotovosti kurýrovi při doručení;

   2. bankovní kartou při doručení kurýrem nebo při vyzvednutí na poště.

  3. Kupující může také zaplatit:

   1. elektronické bankovnictví prostřednictvím platebního systému Paysera prostřednictvím těchto bank: Swedbank AB, SEB bankas AB, Luminor Bank AB, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Citadele bankas AB, Šiaulių bankas AB. Rovněž prostřednictvím skupiny družstevních záložen LKU. Upozorňujeme, že každá z výše uvedených bank může uplatňovat vůči kupujícímu vlastní poplatky za platby prostřednictvím elektronického bankovnictví;

   2. platby debetní nebo kreditní kartou. Pokud zvolíte tento způsob platby, platba se provede okamžitě. DŮLEŽITÉ: Platby kartou jsou přijímány pouze v případě, že banka, která kartu vydala, je zapojena do programů bezpečných online plateb (MasterCard SecureCode nebo Verified by Visa). Po zadání údajů o kartě můžete být přesměrováni na webové stránky banky, která kartu vydala, kde zadáte bezpečnostní kód potřebný k ověření vaší totožnosti.  Pokud se platba nepotvrdí, obraťte se na banku, která vydala vaši kartu, nebo zvolte jiný způsob platby.

   3. prostřednictvím platebního systému PayPal a WebMoney.

 4. Dodání/vyzvednutí zboží

  1. Dodání kurýrem:

   1. Zboží je doručováno na adresu uvedenou kupujícím na celém území Litvy.

   2. Poplatek za doručovací službu se automaticky vypočítá v systému při nákupu.

   3. Doba doručení závisí na zvoleném způsobu doručení a vychází z předběžných odhadů zvoleného kurýrního systému.

   4. Na obalu zásilky musí být vytištěna nálepka z partversal.cz.

  2. Sběr zboží:

   1. Po provedení platby za Zboží nebo Zboží je Kupující povinen si Zboží nebo Zboží vyzvednout u Prodávajícího na adrese uvedené v potvrzení objednávky. Zboží musí být skladováno po dobu 14 (čtrnácti) dnů od data nákupu. Po uplynutí této lhůty Prodávající po dohodě s Kupujícím písemně informuje Poskytovatele služeb, aby Kupujícímu vrátil cenu Zboží. Vrácení peněz bude provedeno do 14 dnů a výrobek bude znovu zveřejněn na partversal.cz.

   2. Kupující se může rozhodnout, že si Zboží vyzvedne na samoobslužných terminálech.

 5. Vrací se

  1. Prodávající poskytne kupujícím možnost vrátit kvalitní nebo nekvalitní zboží do 14 (čtrnácti) dnů od jeho převzetí nebo vyzvednutí v souladu s postupem uvedeným v Zásadách pro vracení zboží.

  2. Případné vady prodaného zboží budou odstraněny, kvalitní a nekvalitní zboží bude vyměněno nebo vráceno v souladu s ustanoveními občanského zákoníku Litevské republiky, zákona o ochraně práv spotřebitelů Litevské republiky a zákona o ochraně práv spotřebitelů Litevské republiky ze dne 22. července 2014. Uplatňují se následující postupy.

 6. Vyřizování reklamací

  1. Smluvní strany se dohodly, že reklamace kupujícího týkající se kvality zboží, jeho souladu s údaji v inzerátu nebo jiných relevantních okolností budou přezkoumány poskytovatelem služeb, který má právo předběžně rozhodnout o oprávněnosti reklamace kupujícího. Pokud Poskytovatel služeb po zvážení všech okolností rozhodne, že reklamace Kupujícího je oprávněná, Prodávající se zavazuje toto rozhodnutí akceptovat a řídit se jím. Tento postup řešení reklamace se nepovažuje za alternativní postup řešení sporů a v žádném případě nebrání Kupujícímu domáhat se svých porušených práv jiným zákonem stanoveným způsobem.

 7. Porušení podmínek pravidel

  1. Uživatelé a kupující jsou povinni dodržovat podmínky těchto obchodních podmínek a právní předpisy Litevské republiky. V závislosti na povaze porušení má poskytovatel služby právo omezit, pozastavit nebo zrušit účet uživatele, zrušit nezaplacené transakce, odstranit inzeráty nebo je přesunout na konec seznamu výsledků vyhledávání inzerátů, pozastavit je nebo odstranit nepřesné, zavádějící nebo jakýkoli jiný text Inzerátu, který neodpovídá skutečnosti nebo zákonným požadavkům, uložit Prodávajícímu povinnost vrátit peníze zaplacené za produkt, snížit nebo zrušit slevy Prodávajícího, jakož i přijmout další technická a právní opatření, pokud Uživatel:

   1. porušuje ustanovení právních předpisů a těchto pravidel;

   2. Ohrožuje práva třetích stran;

   3. Poskytnutí nepravdivých registračních údajů nebo nezaplacení požadovaných poplatků včas.

  2. Uživatel bude informován o sankcích, které se předpokládají nebo uplatňují za příslušné porušení Pravidel, na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo při registraci na partversal.cz.

 8. Povinnosti poskytovatele služeb 

  1. Poskytovatel služeb se zavazuje:

   1. Vynaložit veškeré úsilí, aby poskytované služby byly bezpečné, kvalitní a řádně fungující a aby inzeráty prodávajícího byly řádně zveřejněny až do doby, kdy bude zboží prodáno nebo z podnětu prodávajícího odstraněno z partversal.cz;

   2. Pokud si kupující zvolí doručení zboží na adresu uvedenou kupujícím, nejpozději do 12 hodin následujícího pracovního dne po obdržení platby za zboží zakoupené v inzerátu a nákladů na dopravu, vyslat kurýrní službu na místo určené prodávajícím k vyzvednutí zboží.

  2. Poskytovatel služeb má právo:

   1. Změnit a/nebo zavést nové způsoby platby a doručení a nové poplatky. Kupující budou o změnách informováni nejméně 30 dní před jejich provedením ze strany partversal.cz, a to e-mailem a v jejich osobních účtech. Pokud Kupující nadále používá partversal.cz, má se za to, že automaticky souhlasí se změnami daňového systému nebo zavedením nových daní.

   2. pozastavit nebo ukončit poskytování služeb a plnění svých povinností, pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že prodávající nedodržuje podmínky těchto Podmínek používání a/nebo ustanovení zákona.

  3. Poskytovatel služeb neodpovídá za:

   1. jakékoli obchodní procesy, výsledky, dynamiku prodeje, zisky nebo ztráty uživatele, které mohou souviset s používáním nebo nemožností používat Parts.lt;

   2. pravdivost a přesnost obsahu inzerátů, pravost a/nebo původ prodávaného zboží, jeho legálnost a kvalita a včasná platba;

   3. škody způsobené uživateli nebo třetím osobám v důsledku obsahu reklamy a/nebo jejího umístění na partversal.cz;

   4. Potvrzení totožnosti zákazníka, jakož i správné používání přihlašovacího jména, hesla a dalších osobních údajů. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za použití těchto informací třetími osobami v důsledku nesprávného použití údajů;

   5. nevhodné chování uživatelů na partversal.cz;

   6. jakoukoli majetkovou a nemajetkovou újmu, která může vzniknout uživatelům nebo jiným osobám a která mohla vzniknout přímo nebo nepřímo na účtech uživatelů, v komentářích nebo v důsledku jiných informací poskytnutých partversal.cz;

   7. porušování autorských práv (např. nahráváním fotografií zboží), jiné porušování duševního vlastnictví nebo porušování práva jakéhokoli druhu a jakýmkoli způsobem ze strany uživatele;

   8. Za narušení provozu partversal.cz nebo databáze, ztrátu dat nebo za škody způsobené Uživatelům nebo jiným osobám z technických důvodů a/nebo obtíží či jiných událostí, které Uživateli brání v používání partversal.cz (výpadky internetového připojení, poruchy počítačového vybavení, telekomunikačního vybavení nebo jiných zařízení atd.).

 9. UDÁLOSTI, KTERÉ POSKYTOVATEL SLUŽEB A PRODÁVAJÍCÍ NEMOHOU OVLIVNIT. 

  1. Prodávající není považován za odpovědného za jakékoli neplnění nebo zpoždění při plnění Smlouvy nebo jakýchkoli povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud je toto neplnění nebo zpoždění způsobeno vyšší mocí. V takovém případě je Poskytovatel služeb povinen:

   1. Musí neprodleně informovat kupujícího o výskytu vyšší moci;

   2. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze smlouvy se pozastavují a lhůta pro splnění povinností se prodlužuje.

   3. Pokud vyšší moc ovlivní dodání Zboží Kupujícímu, Prodávající sjedná nový termín dodání po skončení vyšší moci.

 10. Duševní vlastnictví

  1. Veškerý obsah partversal.cz, včetně jeho výběru a uspořádání (s výjimkou osobních údajů uživatelů a jimi nahraných informací), veškerá práva k partversal.cz, adresa webových stránek, iniciativa poskytovatele služeb vůči Dalys.ochranné známky, díla, software a/nebo jeho části, slogany, návrhy, grafické značky a další předměty duševního vlastnictví, které jsou zobrazeny na partversal.cz, jsou majetkem Poskytovatele služeb nebo jsou Poskytovatelem služeb oprávněně užívány na základě smluv s oprávněnými vlastníky předmětů duševního vlastnictví nebo jiných právně platných transakcí. Jakékoli úpravy nebo kopírování obsahu, designu nebo jiné využití webových stránek je bez souhlasu poskytovatele služeb zakázáno.

  2. Poskytovatel služby neodpovídá za ochranné známky (pokud existují) používané uživateli na partversal.cz a nemůže být činěn odpovědným za případné porušení právních předpisů o duševním vlastnictví nebo jiných právních předpisů ze strany uživatelů.

  3. Prodávající souhlasí s tím, že jeho inzeráty a další zveřejněný obsah, včetně jakéhokoli duševního vlastnictví, jsou součástí databáze partversal.cz a mohou být poskytovatelem služby použity pro reklamní nebo jiné účely. Prodávající souhlasí s tím, že za použití těchto položek ve vlastnictví Prodávajícího nebudou placeny žádné licenční poplatky ani autorské odměny.

 11. Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích stran 

  1. partversal.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za odkazy třetích stran, které jsou na těchto stránkách použity a které odkazují na jiné stránky, a nemá na ně žádný vliv.

  2. partversal.cz nemá žádný vliv na obsah nebo povahu těchto stránek a tím, že se uživatel rozhodne na ně kliknout a být přesměrován na jinou stránku, než je stránka partversal.cz, přebírá vlastní odpovědnost.

 12. Řešení sporů 

  1. V případě sporu týkajícího se podmínek těchto Podmínek používání upřednostňuje Poskytovatel služeb řešení sporů v dobré víře a nalezení oboustranně uspokojivého kompromisu. V případě, že se nepodaří dosáhnout smírného řešení, budou spory řešeny u soudů Litevské republiky.

 13. Závěrečná ustanovení 

  1. Podmínky používání se řídí právem Litevské republiky.

  2. Pokud bude některé ustanovení těchto pravidel z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude odstraněno a platnost ostatních ustanovení nebude dotčena.

  3. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit ustanovení těchto pravidel, a to informováním uživatelů prostřednictvím e-mailu, osobních účtů a webových stránek partversal.cz. Veškeré změny vstupují v platnost 30 dní po jejich zveřejnění. Pokud Uživatel pokračuje ve využívání služeb poskytovaných partversal.cz i po uplynutí této lhůty, znamená to, že se změnami automaticky souhlasí.

  4. Spory mezi spotřebiteli a prodávajícími řeší Státní úřad pro ochranu práv spotřebitelů (adresa Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, fax. (8 5) 279 1466, e-mail: [email protected]).

  5. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 lze spory týkající se smluvních závazků mezi spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU a obchodním subjektem usazeným v EU řešit prostřednictvím platformy pro elektronické řešení sporů (EDR), která je k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT.

Pohodlné doručení

Doručení pro vás nejpohodlnějším způsobem prostřednictvím kurýrů nebo pošty

VENIPAK LogoGLS LogoDPD LogoDB Schenker Logo

Flexibilní platba

Plaťte kartou, e-bankovnictvím nebo hotově

Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo

Pomoc

Kontaktujte naše manažery

Partversal.cz je online obchodní platforma, kde je snadné a rychlé najít ojeté auto nebo motocyklové díly, které potřebujete. Chápeme, že váš čas je drahý, a proto jsme tento systém navrhli s ohledem na vaše pohodlí. S Partversal.cz nebudete muset ztrácet čas obvoláváním různých autovrakovišť nebo vrakovišť – stačí použít náš portál a získáte přístup k největší databázi autodílů a dílů pro motocykly dostupné v Litvě na jednom místě. Máme spojení s mnoha spolehlivými vrakovišti automobilů po celé Litvě a můžeme poskytnout širokou škálu použitých komponentů s fotografiemi, popisy a cenami. Počet dodavatelů a jimi poskytovaných dílů každým dnem roste a se zvyšující se nabídkou dílů roste i vaše šance, že je u nás najdete. Potřebné auto nebo motodíly si snadno objednáte z pohodlí domova nebo kanceláře a kurýr vám je doručí do 3-7 pracovních dnů. V případě dotazů k použitému dílu se vždy můžete obrátit na naše zkušené konzultanty. Chceme se ujistit, že budete s nákupem spokojeni, takže pokud díl nebude sedět, vyměníme ho zdarma nebo ho můžete vrátit do 14 dnů.

VENIPAK LogoGLS LogoDPD LogoDB Schenker LogoTNT Logo
Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo
© 2024 Partversal.cz není žádným způsobem spojen s výrobci automobilů, motocyklů a nákladních automobilů (dílů), jejichž informace poskytuje a jejichž díly se prodávají Partversal.cz. Obrázky, ochranné známky a veškeré další informace slouží pouze k identifikaci výrobců zboží. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Veškeré informace a práva chráněná autorským právem jsou chráněny a jejich kopírování je zakázáno.